Pentax Optio S12 Operating Guide (lv)

Download
31
Darba uzsâkšana
1
• Pabeidzot iestatîjumus un nospiežot taustiòu OK, fotokameras pulkstenis 
tiek atiestatîts uz 00 sekundçm.
• Lai iestatîtu patieso laiku, nospiediet OK taustiòu, kad laika signâls (radio, 
vai TV) sasniedz 00 sekundes. 
• Ja jûs atceïat sâkotnçjo iestatîjumu iestatîjumus nospiežot MENU taustiòu. 
Ja jûs uzòemat attçlus bez pilnîgiem sâkotnçjiem ieskatîjumiem, 
tad nâkošreiz, kad ieslçgsiet fotokameru uz ekrâna parâdîsies 
[Language/
(Valodas)
 vai [Date Adjust] (Datuma iestatîšana) iestatîjumi.
• Jûs varat mainît savus iestatîjumus priekš sâkotnçjiem iestatîjumiem, 
vçlâk izmantojot [H  Set-up] (Uzstâdîjums) izvçlni.
Valoda: “Displeja valodas mainîšana” (184. lpp.).
Pilsçtas, digitâlais saglabâšanas laiks: “Pasaules laika iestatîšana” (182. lpp.).
Datums un laiks: “Datuma un Datums un laiks” (180. lpp.).
• Video izvades formâts ir automâtiski uzstâdîts, attiecîbâ uz to valodu, 
kuru jûs izvçlçjâties. Ja izvades formâts ir savâdâks nekâ tâ kuru lietojât 
savâ pilsçtâ vai reìionâ, mainiet formâtu, sekojot lîdzi aprakstîtajam 
procesam “Video izejas formâta mainîšana” (187. lpp.).
Language
Video izejas formâts
Angïu (English)
NTSC
Franèu (
)
PAL
Vâcu (Deutsch)
PAL
Spâòu (
)
PAL
Portugâïu (
)
PAL
Itâïu (Italiano)
PAL
Holandiešu (Nederlands)
PAL
Dâòu (Dansk)
PAL
Zviedru (Svenska)
PAL
Somu (Suomi)
PAL
Poïu (Polski)
PAL
Èehu (
)
PAL
Ungâru (Magyar)
PAL
Turku (
)
PAL
Krievu (
)
PAL
Taizemiešu (
)
PAL
Japâòu
NTSC
e_kb466.book  Page 31  Friday, February 29, 2008  2:47 PM