Pentax Optio S12 Operating Guide (lv)

Download
32
2
Ât
rais st
ar
ts
Âtrais starts
Fotoattçlu uzòemšana
Zemâk aprakstîta vienkâršâkâ fotoattçlu uzòemšanas procedûra. 
Zibspuldze zibsnî automâtiski atkarîbâ no apgaismojuma apstâkïiem.
1
Nospiediet Power slçdzi.
Fotokamera tiek ieslçgta.
2
Attçla izveidošana displejâ.
Fotokameras AF nofokusç lauku fokusa râmja 
ietvaros.
Nospiediet tâlummaiòas taustiòu, lai mainîtu 
Iekadrçtâ objekta izmçru.
Tâlummaiòas taustiòš  (
x
)
: Palielina objektu.
Tâlummaiòas taustiòš  (
w
) : Samazina objektu.
Kamçr sejas prioritâte ir uzstâdîta uz On, 
uz objekta sejâm parâdâs dzeltens fokusa râmis 
kad fotokamera atpazîst objektu sejas. 
Râmja izvietojums un izmçrs mainâs fotokamerai 
turpinot fokusçt kustîbâ esošo objektu.
3
Nospiediet eksponçšanas slçdzi lîdz pusei.
Fokusa râmis monitorâ izgaismojas zaïâ krâsâ, ja fotokamera ir sasniegusi 
fokusu.
4
Nospiediet eksponçšanas slçdzi pilnîbâ.
Fotoattçls tiek uzòemts.
Attçls atainojas monitorâ uz 0.5 sekundçm (Tûlîtçjs priekšskatîjums). 
Fotoattçls tiek ierakstîts SD atmiòas kartç vai fotokameras iebûvçtajâ atmiòâ.
Power slçdzis
Tâlummaiòas slçdzis
Eksponçšanas slçdzis
Green button 
(Zaïais taustiòš)
OK/Display button (taustiòš)
36
36
12:00
12:00
36
12:00
02/26/2008
02/26/2008
02/26/2008
Fokusa râmis
e_kb466.book  Page 32  Friday, February 29, 2008  2:47 PM