Pentax Optio S12 Operating Guide (lv)

Download
33
Ât
rais st
ar
ts
2
Lçnâm divâs pakâpçs nospiediet eksponçšanas slçdzi. Tas sniedz iespçju 
precîzi nofokusç, kâ arî novçrst fotokameras svârstîbas.
Eksponçšanas pamatveids
1
Nospiediet eksponçšanas slçdzi 
lîdz pusei.
Viegli nospiediet eksponçšanas slçdzi, 
lîdz ar pirkstu sajûtat klikšíi.
2
Apstiprinot fokusa râmis displejâ 
izgaismojas zaïâ krâsâ.
Turiet eksponçšanas slçdzi nospiestu, un gaidiet, 
lîdz fokusa râmis izgaismojas zaïâ krâsâ. 
Fotokamera ir fokusçšanas režîmâ.
3
Nospiediet eksponçšanas slçdzi 
pilnîbâ.
Nospiediet to lçnâm uz leju, lîdz eksponçšana 
tiek atlaista.
 Nospiežot eksponçšanas slçdzi
Uzòemot attçlu, varat nospiest eksponçšanas slçdzi visu laiku pilnîbâ kad 
Fokusa Režîms ir iestatîts uz Standard (Autofocus) un viena spiediena PF 
[A Rec.Mode] (Ierakstîšanas režîms) izvçlnç ir iestatîta uz On. (
1
 114. lpp.)
Tas sniedz iespçju atlaist eksponçšanu îstajâ momentâ. Attçli tiek uzòemti 
izmantojot dziïâ asuma fokusçšanu (panoramçšanas fokuss).
Pat, ja nospiežat eksponçšanas slçdzi pilnîbâ, pie zibspuldzes izmantošanas, 
uzòemot attçlu, attçls nevar tikt uzòemts kamçr notiek zibspuldzes 
uzlâdçšanâs.
Fotokamera 
ir fokusçšanas režîmâ.
Fotoattçls tiek uzòemts.
e_kb466.book  Page 33  Friday, February 29, 2008  2:47 PM