Pentax Optio S12 Operating Guide (lv)

Download
34
Ât
rais st
ar
ts
2
Fokusa slçdzis
Ja objektu automâtiski nofokusçt sagâdâ zinâmas grûtîbas, mçìiniet veikt zemâk 
norâdîtâs darbîbas.
1
Atrodiet kâdu papildus objektu, kas atrodas tâdâ pat attâlumâ 
no fotokameras kâ vajadzîgais objekts.
2
Fokusçjiet papildus objektu.
Izvietojiet to monitora fokusa râmî.
3
Nospiediet eksponçšanas slçdzi lîdz pusei.
Kad fotokamera sasniedz fokusu, fokusa râmis izgaismojas zaïâ krâsâ.
4
Turot lîdz pusei nospiestu eksponçšanas slçdzi, pavirziet 
fotokameru, lai sasniegtu vajadzîgo kadru.
Fokuss tiek nofiksçts punktâ, kurš tika uzstâdîts 3. solî, pat ja kadrs tiek atkârtoti 
salikts.
5
Nospiediet eksponçšanas slçdzi pilnîbâ.
Jums var sagâdât zinâmas grûtîbas automâtiski nofokusçt tâdus objektus kâ:
• Objekts ar ïoti zemu kontrastu. (zilas debesis, masîva balta siena, u.c.)
• Tumšas vietas, melns objekts, vai objekts kas neatstaro gaismu.
• Objekti ar stipri atstarojošu gaismu vai fona apgaismojumu.
• Sarežìîti raksti.
• Objekti âtrâ kustîbâ.
• Ja fokusa râmî ir objekti ar dažâdiem attâlumiem.
e_kb466.book  Page 34  Friday, February 29, 2008  2:47 PM