Pentax Optio S12 Operating Guide (lv)

Download
35
Ât
rais st
ar
ts
2
Saskaòâ ar noklusçjuma iestatîjumu, attçls monitorâ atainojas 0.5 sekundi uzreiz 
pçc fotografçšanas (Instant Review (Tûlîtçjs priekšskatîjums)). Jûs varat mainît 
tûlîtçjâ priekšskatîjuma atainošanas laiku. (
1
112. lpp.)
Uzstâdot ilgâku atainošanas laiku, jûs attçlu varat atainošanas laikâ izdzçst.
1
Nospiediet Green/i taustiòu, kad attçls redzams ekrânâ.
Atainojas attçla dzçšanas apstiprinâjuma logs.
2
Nospiediet kursortaustiòu (2) lai izvçlçtos [Delete] (Dzçst) 
un nospiediet OK taustiòu.
Atainotais attçls tiek nodzçsts.
Jûs varat uz kâdu laiku padarît spilgtâku displeja gaismu, lai uzlabotu skatu.
(LCD spilgtuma režîms)
Tas ir noderîgi, ja lûkojaties monitorâ ârpus telpâm, vai gaišâkâs vietâs.
1
Uztveršanas režîmâ, nospiediet un turiet OK/Display taustiòu 
vairâk kâ 1 sekundi.
Monitors kïûst gaišâks un noteiktu laiku.
 Tûlîtçjs priekšskatîjums
Displejs kïûst gaišâks
Jûs varat atcelt funkciju veicot kâdu no sekojošâm darbîbâm.
-  Pârslçdziet displeja režîmu uz LCD pret gaismas deaktivizçšanu. (
1
 56. lpp.)
-  Izslçdziet fotokameru.
e_kb466.book  Page 35  Friday, February 29, 2008  2:47 PM