Pentax Optio S12 Operating Guide (lv)

Download
36
2
Ât
rais st
ar
ts
Âtrais starts
Fotoattçlu aplûkošana
Aplûkojiet tikko uzòemto fotoattçlu.
1
Nospiediet Q taustiòu pçc fotoattçla 
uzòemšanas.
Monitora displejâ atainojas fotoattçls.
Nospiežot un turot OK Attçlošanas taustiòu vairâk 
kâ vienu sekundi, tiek aktivizçts LCD Spilgtuma 
režîms. Monitors kïûst gaišâks un noteiktu laiku.
 
 (Sejas prioritâtes ikona) tiek atainota tikai 
attçliem ar Sejas Prioritâtes funkciju un kuriem 
ir iestiprinâti Sejas Prioritâtes dati.
Fotoattçlus iespçjams aplûkot pa vienam augošâ vai dilstošâ secîbâ.
1
Nospiediet taustiòu Q pçc fotoattçla uzòemšanas.
Monitora displejâ atainojas fotoattçls.
2
Spiediet kursortaustiòu (45).
Kursortaustiòš (4) :  Aplûkojiet iepriekšçjo attçlu.
Kursortaustiòš (5) :  Aplûkojiet nâkamo attçlu.
Fotoattçlu aplûkošana
Tâlummaiòas displejs 1129. lpp.
Iepriekšçjâ vai nâkamâ attçla aplûkošana
Kursortaustiòš
Q taustiòš
OK/Display button (taustiòš)
Green button (Zaïais taustiòš)
12:00
12:00
12:00
02/26/2008
02/26/2008
100-0010
100-0010
100-0010
02/26/2008
e_kb466.book  Page 36  Friday, February 29, 2008  2:47 PM