Pentax Optio S12 Operating Guide (lv)

Download
37
Ât
rais st
ar
ts
2
1
Nospiediet Zaïo /i taustiòu, 
kad aplûkojat attçlus.
Atainojas attçla dzçšanas apstiprinâjuma logs.
2
Nospiediet kursortaustiòu (2
lai izvçlçtos [Delete] (Dzçst) 
un nospiediet OK taustiòu.
Atainotais attçls tiek nodzçsts.
3
Nospiediet Q taustiòu vçlreiz 
vai nospiediet eksponçšanas 
taustiòu lîdz pusei. 
Fotokamera ir sagatavota attçlu uzòemšanai.
Atainotâ attçla dzçšana
• Pârslçdzoties uz Aplûkošanas režîmu, monitorâ atainojas pçdçjais 
uzòemtais fotoattçls.
• Jûs varat palielinât monitorâ atainoto attçlu, nospiežot tâlummaiòas 
taustiòu. (Ja nospiežat tâlummaiòas lai palielinâtu pagrieztu attçlu, 
palielinâtais attçls bûs redzams tâ oriìinâlajâ stâvoklî. Pârtraucot attçla 
palielinâšanu, attçls tiks atkal pagriezts.)
• Ja nav atmiòâ saglabâtu attçlu, atainojas ziòojums [No image/sound] (Nav 
attçlu/skaòas).
Tâlummaiòas displejs 1129. lpp.
Viena attçla, videofragmenta vai skaòas faila izdzçšana 1139. 
lpp.
Delete
Delete
100-0010
100-0010
100-0010
Cancel
Delete
OK
OK
OK
OK
All 
All 
All 
File No. (Faila Nr.)
e_kb466.book  Page 37  Friday, February 29, 2008  2:47 PM