Pentax Optio S12 Operating Guide (lv)

Download
38
3
Pamatoperâcijas
Pamatoperâcijas
Fotokameras ieslçgšana un izslçgšana
1
Nospiediet Power slçdzi.
Darbošanâs indikators izgaismojas zaïâ krâsâ. Objektîvs izvirzâs uz âru 
un fotokamera ieslçdzas “Uzòemšanas režîmâ”. Fotokamera ir sagatavota attçlu 
uzòemšanai nospiežot eksponçšanas slçdzi.
Jûs varat ieslçgt citus režîmus nospiežot 
Q taustiòu.
• Nospiediet Q taustiòu vienreiz lai ieslçgtu “Aplûkošanas režîmu”.
(Objektîvs ir izvirzîts.)
• Turiet nospiestu Q Aplûkošanas taustiòu 2 sekundes, lai ieslçgtu 
“Aplûkošanas režîmu”. (Objektîvs ir ievirzîts.)
• Turiet nospiestu Q Aplûkošanas taustiòu vairâk kâ 4sekundes, 
lai apskatîtu iebûvçtajâ atmiòâ saglabâtos attçlus, ja fotokamerâ 
ir ievietota SD atmiòas karte.
2
Nospiediet Power slçdzi vçlreiz.
Fotokamera izslçdzas, un objektîvs neizvirzâs uz âru.
Fotokameras ieslçgšana Uzòemšanas režîmâ
Nospiežot un turot power slçdzi uz îsu brîdi, fotokamera izslçdzas.
“Pârslçgšanâs no Uzòemšanas režîma uz Aplûkošanas 
režîmu un otrâdi” 155. lpp.
Power slçdzis, Power indikators
Q taustiòš
e_kb466.book  Page 38  Friday, February 29, 2008  2:47 PM