Pentax Optio S12 Operating Guide (lv)

Download
3
• Ja Akumulatora lâdçtâja vai strâvas adaptera izmantošanas laikâ novçrojams 
pçrkona negaiss, atvienojiet strâvas vadu un pârtrauciet izmantošanu. 
Pretçjâ gadîjumâ iespçjami iekârtu bojâjumi, ugunsnelaime vai elektriskâs strâvas 
trieciens.
• Notîriet strâvas vada kontaktdakšu, ja tâ kïuvusi netîra vai pârklâjusies ar putekïiem. 
Pretçjâ gadîjumâ iespçjama ugunsnelaime.
 Uzmanîbu!
• Nenovietojiet smagus priekšmetus uz strâvas vada, tâpat neïaujiet tiem uzkrist uz tâ, 
kâ arî nelokiet to pârmçrîgi, lai to nebojâtu. Ja strâvas bads tomçr ir bojâts, 
sazinieties ar tuvâko PENTAX servisa centru.
• Neîssavienojiet vai nepieskarieties produkta izejas ligzdâm fotokameras darbošanâs 
laikâ.
• Ja akumulatora lâdçtâjs netiek izmantots, izòemiet akumulatoru un atvienojiet 
to no strâvas tîkla.
• Nekâdâ gadîjumâ nepievienojiet strâvas vadu tîklam ar mitrâm rokâm. 
Iespçjams elektriskâs strâvas trieciens.
• Nepakïaujiet produktu spçcîgiem triecieniem un nenometiet to uz cietâm virsmâm. 
Pretçjâ gadîjumâ iespçjami darbîbas traucçjumi.
• Lai samazinâtu traumu gûšanas iespçjamîbu, izmantojiet tikai CSA/UL apstiprinâtu 
strâvas vadu. Vada veids SPT-2 vai smagâks, minimâli NO.18 AWG varš, vienâ galâ 
kontaktdakša (ar norâdîtu NEMA konfigurâciju), otrâ galâ ligzda (ar norâdîtu IEC 
neindustriâlo konfigurâciju) vai ekvivalents.
• Izmantojiet akumulatoru tikai komplektâcijâ iekïautâ litija jonu akumulatora D-LI68 
lâdçšanai. Pretçjâ gadîjumâ iespçjama pârkaršana vai darbîbas kïûmes.
Drošîbas noteikumi izmantojot D-LI68 akumulatoru
- IZMANTOJIET TIKAI NORÂDÎTO LÂDÇTÂJU.
- NEDEDZINIET.
- NEIZJAUCIET.
- NEPAKÏAUJIET ÎSSAVIENOJUMAM.
- NEPAKÏAUJIET AUGSTAITEMP. (60°C/140°F)
e_kb466.book  Page 3  Friday, February 29, 2008  2:47 PM