Pentax Optio S12 Operating Guide (lv)

Download
39
Pamatoperâcijas
3
1
Turot nospiestu Q taustiòu, nospiediet Power slçdzi.
Darbošanâs indikators izgaismojas zaïâ krâsâ un fotokamera ieslçdzas “Aplûkošanas 
režîmâ” un objektîvs neizvirzâs uz âru.
Lai aktivizçtu “Uzòemšanas režîmu”, vçlreiz nospiediet 
Q taustiòu.
Fotokameras ieslçgšana Aplûkošanas režîmâ
“Fotoattçlu aplûkošana” 136. lpp.
e_kb466.book  Page 39  Friday, February 29, 2008  2:47 PM