Pentax Optio S12 Operating Guide (lv)

Download
40
3
Pamatoperâcijas
Taustiòu funkciju izmantošana
w/x Tâlummaiòas slçdzis
Tiek mainîts objekta izmçrs. (
1
32. lpp., 89. lpp.)
Q button
Tiek aktivizçts Aplûkošanas režîms. Nospiežot vçlreiz, tiek aktivizçts Uzòemšanas 
režîms. (
1
36. lpp.)
Kursortaustiòi
 
(2345)
(q
5
)
Tiek mainîts fokusa režîms. (191. lpp.)
(g
2
)
Tiek mainîts uzòemšanas režîms. (183. lpp. uz 88. lpp.)
(
X 3)  Atver Uzòemšanas režîma paleti. (150. lpp.)
(
b
4) 
Tiek mainîts zibspuldzes režîms. (
1
94. lpp.)
OK/Attçlošanas taustiòš
Tiek mainîts monitorâ atainojamâs informâcijas saturs. (
1
55. lpp.)
Nospiežot un turot taustiòu vairâk kâ vienu sekundi, tiek aktivizçts LCD Spilgtuma 
režîms. Monitors kïûst gaišâks un noteiktu laiku. (135. lpp.)
Zaïais/
i
 taustiòš
Tiek aktivizçts Zaïais režîms. (
1
62. lpp.)
Zaïajam taustiòam iespçjams piešíirt dažâdas funkcijas [A Rec.Mode] 
(Ierakstîšanas režîms) izvçlnç izvçloties [Green Button] (Zaïais taustiòš). (1115. lpp.)
MENU taustiòš
Tiek atainotas [A Rec.Mode] (Ierakstîšanas režîms) izvçlnes. (
1
44. lpp.)
Jûs varat atvçrt Demo režîmu, nospiežot un turot taustiòu vairâk kâ 5 sekundes, 
arî tad, ja tiek atainota [A Rec.Mode] (Ierakstîšanas režîms) izvçlne.
Nospiežot Demo režîmâ jebkuru taustiòu, fotokamera pârslçgsies uzòemšanas režîmâ.
Šajâ lietošanas pamâcîbâ kursortaustiòu apraksts ir sekojošs.
 taustiòš
Ieslçdz un izslçdz Sejas Prioritâtes funkciju.
Uzòemšanas režîms
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
OK
b
g
q
MODE
Kursortaustiòš (2)
Kursortaustiòš (5)
Kursortaustiòš (3)
Kursortaustiòš (4)
7
e_kb466.book  Page 40  Friday, February 29, 2008  2:47 PM