Pentax Optio S12 Operating Guide (lv)

Download
41
Pamatoperâcijas
3
w/x Tâlummaiòas slçdzis
Nospiediet w/f viena attçla atainošanâs laikâ, lai pârslçgtos uz deviòu sîktçlu 
displeju. Nospiediet x/y, lai atgrieztos pie iepriekšçjâ attçlu atainošanâs veida. 
(1135. lpp.)
Nospiediet x/y, lai palielinâtu viena attçla displeju. Nospiediet w/f, lai atgrieztos 
pie normâla attçla izmçra. (1129. lpp.)
Nospiediet taustiòu w/f deviòu sîktçlu displeja laikâ, lai pârslçgtos uz kalendâro 
displeju. (1135. lpp.)
Q button
Tiek aktivizçts Uzòemšanas režîms. Ja esat izmantojis Q Aplûkošanas taustiòu 
Balss ierakstîšanas režîmâ, lai pârslçgtos uz Aplûkošanas režîmu, nospiežot 
Q Aplûkošanas taustiòu vçlreiz, tiek aktivizçts Balss ierakstîšanas režîms.
Kursortaustiòi (2345)
Fotoattçlu aplûkošanai
(45)
:  Viena attçla displejâ atver iepriekšçjo vai nâkamo attçlu. (
1
36. lpp.)
Griežot atvçrto attçlu, attçls tiek pagriezts par 90 grâdiem pulksteòa 
râdîtâju kustîbas virzienâ katru reizi nospiežot taustiòu (5),  
un par 90 grâdiem pretçji pulksteòa râdîtâju kustîbas virzienam 
nospiežot taustiòu (4). (
1
158. lpp.)
(3)
: Tiek atvçrta Aplûkošanas režîma palete. (
1
54. lpp.)
(2345) : Virzîšanâs pa palielinâta attçla laukumu. (
1
129. lpp.)
Attçla izvçlei deviòu sîktçlu displejâ. (
1
135. lpp.)
Datuma izvçlei kalendârajâ displejâ. (
1
135. lpp.)
Videofragmentu atskaòošanai
(2)
: Videofragments tiek atskaòots un iepauzçts. (
1
133. lpp.)
(45)
: Kadrs uz priekšu, kadrs atpakaï, âtrâ kadru patîšana un priekšu un 
atpakaï un videofragmentu pârtîšana atskaòošanas laikâ. (
1
133. lpp.)
(3)
: Videofragmenta atskaòošana tiek pârtraukta. (
1
133. lpp.)
Aplûkošanas režîms
5
4
1
3
6
2
1
2
3
e_kb466.book  Page 41  Friday, February 29, 2008  2:47 PM