Pentax Optio S12 Operating Guide (lv)

Download
42
Pamatoperâcijas
3
Balss ieraksta failu atskaòošanai (1126. lpp.)
(
2
)
: Tiek uzsâkta atskaòošana. Nospiežot vçlreiz atskaòošana tiek 
iepauzçta.
(
45
)
: Tiek izvçlçts ierakstîtais fails pirms atskaòošanas. Atskaòošanas laikâ 
iespçjams veikt sekojošas operâcijas.
Faili bez ierakstîtiem indeksiem:
(
4
) Patîšana atpakaï par piecâm sekundçm.
(
5
) Patîšana uz priekšu par piecâm sekundçm.
Faili ar ierakstîtiem indeksiem:
(
4
) Atskaòošanas uzsâkšana no iepriekšçjâ indeksa.
(
5
) Atskaòošanas uzsâkšana no nâkamâ indeksa.
OK/Display taustiòš
Tiek mainîts monitorâ atainojamâs informâcijas saturs. (
1
134. lpp.)
Nospiežot un turot taustiòu vairâk kâ vienu sekundi, tiek aktivizçts LCD Spilgtuma 
režîms. Monitors kïûst gaišâks un noteiktu laiku. (136. lpp.)
Fotokamera atgriežas pie viena attçla displeja no deviòu sîktçlu displeja. (
1
135. lpp.)
Atver izvçlçto attçlu pa visu ekrânu kalendârajâ displejâ. (
1
135. lpp.)
Zaïais/
i
 taustiòš
Izdzçš attçlu, skaòas failu vai videofragmentu atainošanas laikâ. (1139. lpp.)
MENU taustiòš
Tiek atainotas [H Set-up] (Uzstâdîjums) izvçlnes. (
1
44. lpp.)
Jûs varat atvçrt Demo režîmu, nospiežot un turot taustiòu vairâk kâ 5 sekundes, 
arî tad, ja tiek atainota [H Set-up] (Uzstâdîjums) izvçlne.
Nospiežot Demo režîmâ jebkuru taustiòu, fotokamera pârslçgsies uzòemšanas 
režîmâ.
4
5
6
e_kb466.book  Page 42  Friday, February 29, 2008  2:47 PM