Pentax Optio S12 Operating Guide (lv)

Download
43
Pamatoperâcijas
3
Eksponçšanas slçdzis
Nospiežot tiek uzsâkta atskaòošana. Nospiežot vçlreiz, atskaòošana tiek 
pârtraukta.
Ja tiek turçts ilgâk kâ vienu sekundi, ierakstîšana tiek turpinâta tik ilgi, kamçr 
slçdzis tiek turçts nospiests, un tiek pârtraukta, kad slçdzis tiek atlaists.
Q button
Tiek aktivizçts Aplûkošanas režîms. (1126. lpp.) Nospiežot vçlreiz, 
fotokamera atgriežas pie Balss ierakstîšanas režîma.
OK/Attçlošanas taustiòš
Ieslçdz un izslçdz displeju. 
MENU taustiòš
Nospiežot ierakstîšanas laikâ iespçjams pievienot indeksu.
Nospiežot šo taustiòu ierakstîšanas rezervç, tiek atainota [A Rec.Mode] 
(Ierakstîšanas režîms) izvçlne, aplûkošanas rezervç atainojas [H Set-up] 
(Uzstâdîjums) izvçlne. (144. lpp.)
Balss ierakstîšanas režîms
3
1
2
4
1
2
3
4
e_kb466.book  Page 43  Friday, February 29, 2008  2:47 PM