Pentax Optio S12 Operating Guide (lv)

Download
44
3
Pamatoperâcijas
Izvçlòu iestatîšana
Nospiediet MENU taustiòu lai atvçrtu izvçlni monitorâ.
Ir pieejamas divas izvçlnes, [A Rec.Mode] (Ierakstîšanas režîms) izvçlne, 
un [H Set-up] (Uzstâdîjums) izvçlne.
Monitora lejâ atainojas taustiòu darbîbas palîg vednis, kamçr veicat izvçlòu 
iestatîjumus.
1
Nospiediet taustiòu MENU.
Displejâ atainojas [A Rec.Mode] (Ierakstîšanas režîms).
Izvçlçtâ opcija tiek iekrâsota.
(Nospiežot taustiòu MENU, Aplûkošanas režîmâ atainojas [H Set-up] 
(Uzstâdîjums) izvçlne.)
2
Spiediet kursortaustiòu (45).
Ikreiz nospiežot tiek [A Rec.Mode] (Ierakstîšanas režîms) un [H Set-up] 
(Uzstâdîjums) izvçlne.
3
Izmantojiet kursortaustiòus (23), lai izvçlçtos vajadzîgo 
opciju.
Iekrâsotais râmîtis tiek pavirzîts uz augšu vai leju.
4
Nospiediet kursortaustiòu (5).
Atveras izvelkamâ izvçlne vai iestatîjumu logs.
Izvelkamajâ izvçlnç atainojas tikai tâs opcijas, kuras ir pieejamas ar tekošajiem 
fotokameras iestatîjumiem.
5
Izmantojiet kursortaustiòus (23), lai mainîtu iestatîjumu.
Katru reizi nospiežot kursortaustiòus (23), iestatîjums tiek mainîts.
6
Nospiediet eksponçšanas slçdzi lîdz pusei.
Iestatîjums tiek saglabâts un fotokamera atgriežas “Uzòemšanas režîmâ”.
Nospiežot eksponçšanas slçdzi pilnîbâ, tiek uzòemts fotoattçls.
Kâ iestatît izvçlnes
Iestatîjumu saglabâšana un fotoattçlu uzòemšanas uzsâkšana
e_kb466.book  Page 44  Friday, February 29, 2008  2:47 PM