Pentax Optio S12 Operating Guide (lv)

Download
45
Pamatoperâcijas
3
6
Nospiediet Q taustiòu.
Iestatîjums tiek saglabâts un fotokamera atgriežas “Aplûkošanas režîmâ”.
6
Nospiediet taustiòu OK vai kursortaustiòu (4).
Iestatîjums tiek saglabâts un ekrâns atgriežas pie 3. soïa.
6
Nospiediet taustiòu MENU.
Veiktâs izmaiòas tiek atceltas un ekrâns atgriežas pie 3. soïa.
MENU taustiòu funkcijas atšíiras atkarîbâ no dotajâ brîdî aktivizçtâ ekrâna. 
Skatiet taustiòu darbîbas palîg vedni, kas ir redzams monitora lejâ.
 Exit
: Tekošais iestatîjums tiek saglabâts, operâcija pabeigta 
un fotokamera atgriežas pie oriìinâlâ ekrâna (Uzòemšanas 
vai Aplûkošanas režîma).
: Tekošais iestatîjums tiek saglabâts un fotokamera atgriežas 
pie 1. soïa.
 Cancel : Tekošie iestatîjumi tiek atcelti, operâcija pabeigta 
un fotokamera atgriežas pie 3. soïa
.
Iestatîjumu saglabâšana un fotoattçlu aplûkošanas uzsâkšana
Iestatîjuma saglabâšana un darba turpinâšana ar izvçlçm
Izmaiòu atcelšana un darba turpinâšana ar izvçlnçm
• Ja izvelkamâs izvçlnes atainošanâs laikâ tiek nospiests taustiòš MENU, 
iestatîjums tiek atcelts.
• Ja izvelkamâs izvçlnes atainošanâs laikâ tiek nospiests taustiòš OK, 
MENU vai kursortaustiòš (4), izvçlne atgriežas pie loga, kas tika izmantots 
opcijas izvçlei.
• Izvçlne tiek automâtiski aizvçrta, ja pçc pçdçjâs operâcijas pagâjusi 
aptuveni minûte.
MENU
MENU
MENU
e_kb466.book  Page 45  Friday, February 29, 2008  2:47 PM