Pentax Optio S12 Operating Guide (lv)

Download
47
Pamatoperâcijas
3
[Rec.Mode] (Ierakstîšanas režîms) Izvçlne
Izvçlòu saraksts
Opcija
Apraksts
Lapaspuse
Recorded Pixels (Ierakstîtie pikseïi)
Pikseïu skaita iestatîšanai
96. lpp.
Quality Level (Kvalitâtes lîmenis)
Attçla kompresijas lîmeòa iestatîšanai
98. lpp.
White Balance (Baltâs krâsas balanss)
Krâsu balansa iestatîšanai atkarîbâ no apgaismojuma
100. lpp.
AF Setting
 (AF iestatîjumi)
Focusing Area
 (Fokusa diapazons)
Autofokusa diapazona mainîšanai
102. lpp.
Focus Limiter 
(Fokusa ierobežotâjs)
Objektîva fokusa diapazona ierobežošanai atkarîbâ 
no uzòemšanas apstâkïiem
103. lpp.
Aux.AF Light 
(AF palîggaisma)
Fokusçšanai ar AF palîg gaismu, ja objekts ir tumšs 
un auto fokuss nedarbojas optimâli
104. lpp.
AE Metering 
(AE Mçrîšana)
Mçrîšanas metodes iestatîšanai, lai noteiktu 
ekspozîciju
105. lpp.
Sensitivity (Jutîba)
Jutîbas iestatîšanai
106. lpp.
EV Compensation 
(EV kompensâcija)
Ekspozîcijas iestatîšanai diapazonâ starp –2.0EV 
un +2.0EV
108. lpp.
Movie
 (Videofragments)
Recorded Pixels 
(Ierakstîtie pikseïi)
Ierakstâmo pikseïu iestatîšana videofragmentam
109. lpp.
Quality Level 
(Kvalitâtes lîmenis)
Kvalitâtes lîmeòa iestatîšanai videofragmentam
110. lpp.
Movie SR 
(Videofragmenta SR)
Automâtiskai videofragmenta vibrâciju 
kompensçšanai
111. lpp.
Digital Zoom 
(Digitâlâ tâlummaiòa) 
Fotoattçlu uzòemšanai ar digitâlo tâlummaiòu
90. lpp.
Instant Review 
(Tûlîtçjs priekšskatîjums)
Âtrâ priekšskatîjuma laika iestatîšanai
112. lpp.
D-Range Comp. 
(D-Râdiusa kompozîcija)
Lai pataisîtu tumšos portretus spilgtâkus, 
kamçr saglabâjat ekspozîcijas lîmeni priekš visa attçla
113. lpp.
One push PF 
(Viena spiediena PF)
Nospiežot eksponçšanas slçdzi lîdz pašai apakšai 
(vienîgais solis) lai saîsinâtu aizvçrçja novilcinâšanos, 
kad uzòemat attçlus
114. lpp.
Memory (Atmiòa)
Uzòemšanas funkciju iestatîjumu saglabâšanai arî 
izslçdzot fotokameru
122. lpp.
Green Button 
(Zaïais taustiòš)
Funkcijas piešíiršanai Zaïajam taustiòam
115. lpp.
Sharpness (Asums)
Asuma iestatîšana
118. lpp.
Saturation (Piesâtinâjums)
Piesâtinâjuma iestatîšana
119. lpp.
Contrast (Kontrasts)
Kontrasta iestatîšanai
120. lpp.
Date Imprint (Datuma izdrukâšana)
Datuma uzdrukâšanai uz attçliem
121. lpp.
e_kb466.book  Page 47  Friday, February 29, 2008  2:47 PM