Pentax Optio S12 Operating Guide (lv)

Download
48
Pamatoperâcijas
3
[Set-up] (Uzstâdîjums) Izvçlne
Opcija
Apraksts
Lapaspuse
Format (Formâts)
SD atmiòas kartes vai iebûvçtâs atmiòas formatçšana
176. lpp.
Sound (Skaòa)
Darbošanâs toòu un atskaòošanas skaïuma lîmeòa 
iestatîšanai, kâ arî sveiciena, eksponçšanas slçdža, 
taustiòu un taimera skaòas toòa iestatîšanai
177. lpp.
Date Adjust 
(Datuma iestatîšana)
Datuma, laika un displeja veida iestatîšana
180. lpp.
World Time (Pasaules laiks) Pasaules laika iestatîšanai
182. lpp.
Language/
(Valodas)
Valodas mainîšanai, kurâ atainojas ekrâna izvçlnes 
un paziòojumi
184. lpp.
Folder Name 
(Mapes nosaukums)
Attçla mapju nosaukšanas veida izvçlei
185. lpp.
USB Connection 
(USB savienojums)
USB savienojuma režîma iestatîšanai
186. lpp.
Video Out (Video izeja)
Video izejas formâta iestatîšanai
187. lpp.
Brightness Level 
(Spilgtuma lîmenis)
Monitora displeja spilgtuma iestatîšanai
188. lpp.
Power Saving 
(Enerìijas taupîšanai)
Enerìijas taupîšanas funkcijas iestatîšanai
189. lpp.
Quick Zoom 
(Âtrâ tâlummaiòa)
Attçla aplûkošanai maksimâlajâ palielinâjumâ nospiežot 
tâlummaiòas slçdzi vienreiz
130. lpp.
Auto Power Off 
(Automâtiska izslçgšanâs)
Fotokameras automâtiskas izslçgšanâs funkcijas iestatîšanai
190. lpp.
Guide Display 
(Palîgvednis)
Uzòemšanas režîma logâ izvçlçtâ režîma, kursortaustiòu 
statusa un Zaïajam taustiòam funkcijas atainošanai. 
Režîmu paletç izvçlçtâs opcijas apraksta atainošanai.
191. lpp.
Reset (Atiestate)
Fotokameras iestatîjumu atgriešana pie noklusçtajiem 
iestatîjumiem
191. lpp.
e_kb466.book  Page 48  Friday, February 29, 2008  2:47 PM