Pentax Optio S12 Operating Guide (lv)

Download
4
• Ceïojuma laikâ òemiet lîdzi Worldwide Service Network sarakstu, kas ietilpst 
iepakojuma saturâ. Tas noderçs gadîjumâ, ja radušâs problçmas ar produktu 
ârzemçs.
• Ja fotokamera nav izmantota ilgâku laika periodu, pârliecinieties, ka tâ joprojâm 
darbojas pareizi tieši pirms svarîgu attçlu uzòemšanas (piemçram, kâzâs vai 
ceïojuma laikâ). Tâdu ierakstu, kâ attçlu un skaòas ierakstîšana un atskaòošana, 
un datu pârraidîšana no fotokameras uz datoru, utt., var nebût iespçjama, 
ja fotokamera vai datu nesçjs (SD atmiòas karte) ir bojâti.
• Šîs fotokameras objektîvs nav mainâms. Objektîvu nav iespçjams atvienot.
• Netîriet produktu ar organiskiem šíîdinâtâjiem, tâdiem kâ atšíaidîtâjs, alkohols vai 
benzols.
• Izvairieties no vietâm ar augstu temperatûru un mitruma lîmeni. Neatstâjiet produktu 
slçgtâ transporta lîdzekïa salonâ, tas var sakarst.
• Neglabâjiet fotokameru kopâ ar pesticîdiem un íimikâlijâm. Izòemiet to no futrâïa 
un glabâjiet labi ventilçtâ vietâ, lai tâ neappelçtu glabâšanas laikâ.
• Neizmantojiet fotokameru vietâs, kur tâ varçtu saskarties ar lietu, ûdeni vai citu 
šíidrumu, jo fotokamera nav izturîga pret nelabvçlîgu laika apstâkïu ietekmi, 
ûdeni vai citiem šíidrumiem.
• Nepieïaujiet fotokameru spçcîgâm vibrâcijâm, triecieniem vai spiedienam. Ievietojiet 
fotokameru polsterçtâ futrâlî, ja vedat to ar motociklu, automašînu, kuìi, utt.
• Pieïaujamais temperatûras diapazons izmantojot fotokameru ir no 0°C lîdz 40°C 
(32°F lîdz 104°F).
• Šíidro kristâlu displejs kïûst melns augstu temperatûru iedarbîbâ, taèu tas atgriežas 
pie normâlas darbîbas tiklîdz normalizçjas temperatûra.
• Šíidro kristâlu displeja atbildes reakcijas âtrums kïûst lçnâks zemu temperatûru 
iedarbîbâ. Tas ir šíidro kristâlu îpatnîbu dçï un nav uzskatâms par darbîbas kïûmi.
• Lai fotokamera darbotos optimâli, ieteicams veikt regulâras fotokameras pârbaudes 
reizi 1 vai 2 gados.
• Ja fotokamera tiek pakïauta krasâm temperatûras maiòâm, fotokameras iekšienç 
un ârpusç var izveidoties kondensâts. 
Tâdçï ievietojiet fotokameru futrâlî vai plastmasas maisiòâ un izòemiet to tikai tad, 
kad temperatûras atšíirîbas ir normalizçjušâs.
• Izvairieties no fotokameras saskarsmes ar netîrumiem, putekïiem, smiltîm, ûdeni, 
indîgâm gâzçm, sâli, utt., pretçjâ gadîjumâ iespçjami fotokameras bojâjumi. 
Ja uz fotokameras nokïûst lietus vai ûdens lâses, noslaukiet to.
• Informâciju par SD atmiòas karti meklçjiet “Drošîbas noteikumi izmantojot 
SD atmiòas karti” (25. lpp.).
• Ievçrojiet, ka SD atmiòas kartes vai iebûvçtâs atmiòas formatçšanas rezultâtâ, 
tiek dzçsti visi dati, tomçr pastâv iespçja datus atjaunot, izmantojot darbderîgu 
datu atjaunošanas programmatûru. Fotokameras atmiòa un datu saglabâšanas 
vai dzçšanas izvçle paliek jûsu ziòâ.
Izmantošanas laikâ ievçrojiet
e_kb466.book  Page 4  Friday, February 29, 2008  2:47 PM