Pentax Optio S12 Operating Guide (lv)

Download
49
3
Pamatoperâcijas
Darbs ar režîmu paleti
Nospiediet kursortaustiòu (3), lai displejâ atainotu Režîmu Paleti.
Tiek piedâvâtas divas Režîmu paletes, “Uzòemšanas Režîma Palete” 
un “Aplûkošanas Režîma Palete” Jûs varat aktivizçt uzòemšanas apstâkïiem 
piemçrotâko uzòemšanas režîmu, vai izvçloties atbilstošâs ikonas, rediìçt attçlus.
Izmantojot Režîmu paleti, displeja lejâ atainojas taustiòu darbîbas palîg vednis.
1
Nospiediet kursortaustiòu (3).
Uzòemšanas režîmâ atveras “Uzòemšanas Režîma Palete”.
Aplûkošanas režîmâ atveras “Aplûkošanas Režîma Palete”.
2
Izmantojiet kursortaustiòus (2345) lai izvçlçtos ikonu.
3
Nospiediet taustiòu OK.
Atveras izvçlçtâ režîma ekrâns.
Kâ izmantot režîmu paleti
e_kb466.book  Page 49  Friday, February 29, 2008  2:47 PM