Pentax Optio S12 Operating Guide (lv)

Download
50
Pamatoperâcijas
3
Uztveršanas režîma palete
Pieejami 18 uzòemšanas režîmi.
1
b Auto Picture (Auto attçls)
Izmantojiet šo režîmu, lai izvçlçtos labâko uzòemšanas režîmu automâtiski. 
(64. lpp.)
2
R Program (Programma)
Fotografçšanas pamat režîms. Ïaujiet fotokamerai iestatît funkcijas 
vai izvçlieties funkcijas paši. (66. lpp.)
3
A Night Scene (Nakts ainava)
Ideâli piemçrots nakts ainavu uzòemšanai. 
Izmantojot šo režîmu, ieteicams fotokameru uzstâdît 
uz statîva. Izmantojiet zibspuldzi, ja fotoattçlâ 
iekïauti cilvçki. (77. lpp.)
4
C Movie (Videofragments)
Izmantojiet šo režîmu videofragmentu uzòemšanai. Tajâ pat laikâ tiek ierakstîta 
arî skaòa. (79. lpp.)
5
O Voice Recording (Balss ieraksts)
Izmantojiet šo režîmu skaòas failu ierakstîšanai. Uzmanieties, lai neaizsegtu 
mikrofonu fotokameras augšpusç ar roku. (124. lpp.)
Režîmu palešu saraksts
• Dažas funkcijas var nebût pieejamas vai var nedarboties pilnîbâ atkarîbâ 
no uzòemšanas režîmâ. Sîkâku informâciju meklçjiet “Katram Uztveršanas 
Režîmam pieejamâs funkcijas” (1196. lpp.).
• Kad izvçlçjâties ikonu režîmu paletç, nogaidiet aptuveni 3 sekundes, 
lîdz atainojas izvçlçtâ režîma apraksts. Jûs varat izvçlçties lai apraksts 
atainojas vai neatainojas, “
u Set-up (iestatîšana)” izvçlnç izmantojot 
“Guide Display (Palîgvednis)” (1191. lpp.).
• Priekš z/
/
 un 
/
i, nospiediet OK taustiòu, lai pârslçgtos 
uz izvçlçto ikonu. Režîma paletç tiek atainota tikai izvçlçtâ režîma ikona. 
Mainot izvçli, jaunâ izvçlçtâ ikona nomaina iepriekšçjo.
Auto Picture
OK
MENU
OK
Cancel
e_kb466.book  Page 50  Friday, February 29, 2008  2:47 PM