Pentax Optio S12 Operating Guide (lv)

Download
51
Pamatoperâcijas
3
6
q Landscape (Ainava)
Izmantojiet šo režîmu dabas skat uzòemšanai. 
Asi atveidojamâ lauka dziïums aptver plašu 
diapazonu. (67. lpp.)
7
< Flower (Ziedi)
Izmantojiet šo režîmu spilgtu, krâsainu 
un izteiksmîgu ziedu fotoattçlu uzòemšanai 
ar maigâm kontûrâm. (67. lpp.)
8
z Natural Skin Tone (Dabîgas âdas tonis)
Iestata krâsu un spilgtumu, lai piešíirtu objektam vçl 
skaistâku âdas toni nekâ Portretu režîmâ. (69. lpp.)
9
 Portrait (Portrets)
Izmantojiet šo režîmu cilvçku portretu uzòemšanai. 
Piešíir objektam gaišu, veselîgu izskatu. (69. lpp.)
0
 Half-length Portrait (Pus-garuma Portrets)
Izmantojiet režîmu cilvçku fotografçšanai 
no pus auguma uz augšu. (69. lpp.)
a
C Kids (Bçrni)
Ideâli piemçrots kustîbâ esošu bçrnu uzòemšanai. 
Piešíir objektam gaišu, veselîgu izskatu. (71. lpp.)
e_kb466.book  Page 51  Friday, February 29, 2008  2:47 PM