Pentax Optio S12 Operating Guide (lv)

Download
52
Pamatoperâcijas
3
b
 Sport (Sports)
Ideâli piemçrots objektu uzòemšanai, kas atrodas 
âtrâ kustîbâ. Fotokamera turpina fokusçt kustîbâ 
esošo objektu lîdz tiek nospiests eksponçšanas 
slçdzis. (73. lpp.)
c
i Surf & Snow (Pludmale & Sniegs)
Žilbinošu attçlu uzòemšanai, piemçram, 
pludmalçs vai sniegainos kalnos. (73. lpp.)
d
E Pet (Mâjdzîvnieki)
Ideâli piemçrots mâjdzîvnieku fotoattçlu 
uzòemšanai. Fotokamera turpina fokusçt kustîbâ 
esošu mâjdzîvnieku lîdz tiek nospiests 
eksponçšanas slçdzis. Izvçlieties iestatîjumu 
atkarîbâ no mâjdzîvnieka krâsas. (75. lpp.)
e
B Text (Teksts)
Izmantojiet šo režîmu skaidru teksta dokumentu 
uzòemšanai. Attçlu iespçjams mainît kâ melnbaltu 
vai apgrieztâs krâsâs. (76. lpp.)
f
D Food (Çdiens)
Izmantojiet šo režîmu çdiena fotoattçlu uzòemšanai. 
Palielinâtais piesâtinâjums piešíir attçliem spilgtu, 
izteiksmîgu piekrâsu. (67. lpp.)
g
4 Digital SR (Miglainîbas novçršana)
Izmantojiet šo režîmu, lai uzòemtu fotoattçlus 
iekštelpâs vai nepietiekamâ apgaismojumâ. 
Fotokamera samazina vibrâcijas palielinot 
eksponçšanas âtrumu un jutîbu. (78. lpp.)
e_kb466.book  Page 52  Friday, February 29, 2008  2:47 PM