Pentax Optio S12 Operating Guide (lv)

Download
53
Pamatoperâcijas
3
h
Y Frame Composite (Foto râmja 
pievienošana)
Izmantojiet režîmu, lai uzòemtu attçlus 
ar ierâmçjumu. Ierakstîto pikseïu skaits
ir nofiksçts uz h. (81. lpp.)
Sejas Atpazîšanas funkcija
Sejas prioritâtes funkcija vienmçr ir aktivizçta 
b (Auto Picture mode (Auto attçla 
režîms)), 
 (Portrait mode (Portreta režîms)), z (Natural Skin Tone mode 
(Dabiskâ âdas toòa režîms)), 
 (Half-length Portrait mode (Pus auguma 
portreta režîms)) un 
C (Kids mode (Bçrnu režîms)).
Funkcija atpazîst sejas, nofokusç, veic ekspozîcijas kompensâciju attçlu 
uzòemšanas laikâ.
Visos režîmos, izòemot Balss Ierakstîšanas režîmâ, nospiežot 
 taustiòu, 
aktivizçjas Sejas Prioritâtes funkcija, displejâ atainojot 
 (Face Priority icon 
(Sejas Prioritâtes funkcijas ikona)).
• Ja fotokamera nespçj atpazît objekta seju, fotokamera veic fokusçšanu 
izmantojot parasto Fokusçšanas diapazonu (Multi).
• Sejas atpazîšanas funkcija var nestrâdât, ja subjektam ir uzliktas 
saulesbrilles, kâda sejas daïa ir aizsegta vai neskatâs uz fotokameru.
e_kb466.book  Page 53  Friday, February 29, 2008  2:47 PM