Pentax Optio S12 Operating Guide (lv)

Download
54
Pamatoperâcijas
3
Atskaòošanas režîms Palete
Ikona
Opcija
Apraksts
Lapaspuse
Slideshow (Slîdrâde)
Lai veiksmîgi atskaòotu ierakstîtos attçlus
137. lpp.
Resize (Izmçra maiòa)
Lai mainîtu attçla izmçra un kvalitâtes lîmeni
155. lpp.
Cropping (Izgriešana)
Priekš attçlu izgriešanas un to atsevišías 
saglabâšanas
157. lpp.
Image/Sound Copy 
(Attçla/Skaòas kopçšana)
Priekš failu kopçšanas no Iebûvçtâs atmiòas 
uz SD Atmiòas karti
172. lpp.
s
Image Rotation 
(Attçla pagriešana)
Lai attçlotu Rotçjošu mierîgo attçlu
 158. lpp.
Color Filter (Krâsu filtrs)
Lai attçlu apstrâdâšanâ izmantotu krâsu filtru
159. lpp.
Digital Filter 
(Digitâlais filtrs)
Priekš speciâlu efektu lietošanas, piemçram 
ilustrâcijas efektu vai slaidu efektu mierîgam 
attçlam, attiecîbâ uz jûsu gaumi
 161. lpp.
&
Brightness Filter 
(Spilgtuma filtrs)
Lai uzstâdîtu attçla spilgtumu izmantojot filtru
163. lpp.
Movie Edit 
(Videofragmentu rediìçšana)
Priekš videofragmentu rediìçšanas
165. lpp.
Z
Red-eye Compensation 
(Sarkano acu kompensâcija)
Lai retušçtu sarkanâs acis, Parâdîba, kas var 
gadîties, kad uzòemat attçlus ar zibspuldzi
 168. lpp.
Voice Memo (Balss ieraksts)
Lai attçlam pievienotu balss ierakstu
127. lpp.
Z
Protect (Aizsardzîba)
Priekš attçlu un skaòu aizsardzîbas, lai 
izvairîtos no nejaušas izdçšanas
144. lpp.
DPOF
Lai izdrukâtu attçlus no DPOF savienojamâ 
printera vai printeru servisâ
148. lpp.
Start-up Screen 
(Sâkuma ekrâns)
Sâkuma ekrâna iestatîšanai
174. lpp.
Y
Frame Composite 
(Foto râmja pievienošana)
Dekoratîva foto râmja pievienošanai 
fotoattçlam
170. lpp.
Kad izvçlçjâties ikonu režîmu paletç, nogaidiet aptuveni 3 sekundes, 
lîdz atainojas izvçlçtâ režîma apraksts.
Slideshow
OK
MENU
OK
Cancel
e_kb466.book  Page 54  Friday, February 29, 2008  2:47 PM