Pentax Optio S12 Operating Guide (lv)

Download
56
Fotoattçlu uzòemšana
4
Histogrammas displejs
Tiek atainota spilgtuma sadale attçlâ. Horizontâlâs 
asis norâda spilgtumu (tumšâkais kreisajâ galâ, 
gaišâkais labajâ galâ), bet vertikâlâs asis - pikseïu 
skaitu.
Režìotais displejs 
Ekrâns tiek sadalîts deviòâs daïâs. 
Šîs daïas palîdz uzlabot kompozîciju.
Bez ikonâm 
Ekrânâ neatainojas fotografçšanas informâcija.
• Fokusa râmis atainojas Autofokusa režîmâ.
• Ja kâds no iestatîjumiem tiek mainîts, ekrânâ 
uz dažâm sekundçm atainojas attiecîgâ 
iestatîjuma ikona.
LCD Pret gaisma deaktivizçta
Displejs ir izslçgts
1
Recorded Pixels 
(Ierakstîtie pikseïi)
2
Quality Level 
(Kvalitâtes lîmenis)
3
White Balance 
(Baltâs krâsas 
balanss)
4
AE Metering 
(AE Mçrîšana)
5
Sensitivity 
(Jutîba)
6
Histogram 
(Histogramma)
Displeja režîma saglabâšana 
1
122. lpp.
36
36
36
1/160
1/160
1/160
6
AWB
AWB
ISO AUTO
ISO AUTO
AWB
ISO AUTO
4
5
2 3
1
12
M
b
F2.8
F2.8
b
F2.8
e_kb466.book  Page 56  Friday, February 29, 2008  2:47 PM