Pentax Optio S12 Operating Guide (lv)

Download
57
Fotoattçlu uzòemšana
4
Histogramma ir grafiks, kas parâda attçla 
spilgtumu uz horizontâlâs ass un pikseïu 
skaitu uz vertikâlâs ass (attçla spilgtuma 
vienmçrîba). Histogramma palîdz noteikt 
uzòemtâ fotoattçla spilgtumu jeb gaišumu. 
Piemçram, ja grafika virsotne vairâk tendçta 
uz kreiso pusi, attçls ir tumšâks, ja uz labo 
pusi, attçls ir gaišâks. 
Ja attçla ekspozîcijas mçrîjums ir sabalansçts, 
grafika virsotne koncentrçjas vidus daïâ.
Un otrâdi, ja attçla ekspozîcijas mçrîjums 
nav sabalansçts, grafika virsotnes 
izvietotas gar abâm pusçm nevis grafikas 
vidus daïâ.
• Nospiežot un turot OK/Display taustiòu vairâk kâ 1 sekundi, tiek aktivizçts 
LCD Spilgtuma režîms. Displejs kïûst gaišâks uz noteiktu laiku. (135. lpp.)
• Uzòemšanas gadîjumos, kad visticamâk varçtu rasties fotokameras 
vibrâcijas, ekrânâ atainojas 
 (Brîdinâjums par fotokameras 
vibrâcijâm). Uzstâdiet fotokameru uz statîva vai novietojiet to uz citas 
stabilas virsmas.
• Visi kameras taustiòi funkcionç kâ parasti pat tad, ja LCD pret gaisma 
ir deaktivizçta. Nospiediet eksponçšanas slçdzi, lai uzòemtu fotoattçlu, 
kâ parasti.
Histogrammas izmantošana
Pikseïu skaits
Spilgtums
(Tumšs)
(Gaišs)
Tumšs
Neitrâls
Spilgts
e_kb466.book  Page 57  Friday, February 29, 2008  2:47 PM