Pentax Optio S12 Operating Guide (lv)

Download
58
Fotoattçlu uzòemšana
4
Ziòojums “Camera shake” (fotokameras svârstîbas) atainojas, ja uzòemot attçlus 
jûs kustinât rokas. Ziòojums “Blurring” (miglainîba) var atainoties, ja uzòemat 
kustîbâ esošus objektus. Fotokamera piedâvâ attçlu kompensçšanas sistçmas 
un funkcijas, kas darbojas gan fotokameras svârstîbu gan miglainîbas 
kompensçšanai. Baudiet kvalitatîvu attçlu rezultâtu.
Digitâlais SR stabilizçšanas sistçmas režîms
Režîms ïauj uzstâdît maksimâlo jutîbu ISO3200. Paâtrinâta eksponçšana veicina 
gan svârstîbu gan miglainîbas novçršanu.
Movie SR (Videofragmenta SR) funkcija (Movie Shake Reduction) (Video 
stabilizâcijas sistçma) 
Video stabilizâcijas sistçma elektroniski kompensç attçla miglainîbu. 
Tas sniedz iespçju uzòemt vienmçrîgu video lieki nesatraucoties par fotokameras 
svârstîbâm.
Fotoattçlu uzòemšana izmantojot vibrâciju 
samazinâšanas funkciju
“Fotokameras vibrâciju un miglainîbas efekta novçršana attçliem (Digitâlais 
stabilizçšanas sistçmas režîms)” 178. lpp.
“Fotokameras vibrâciju kompensçšana videofragmentu uzòemšanas laikâ (Movie SR)” 
1111. lpp.
Eksponçšanas slçdzis
e_kb466.book  Page 58  Friday, February 29, 2008  2:47 PM