Pentax Optio S12 Operating Guide (lv)

Download
5
• Komplektâcijâ iekïautais strâvas vads paredzçts izmantošanai tikai ar akumulatora 
lâdçtâju D-BC68. Neizmantojiet to ar jebkâdu citu ierîci.
• Nekâdâ gadîjumâ neizdariet uz displeja monitoru spiedienu. 
Pretçjâ gadîjumâ tas var ieplaisât vai nedarboties.
• Uzmanieties, lai nejauši neuzsçstos fotokamerai, ja tâ ievietota aizmugurçjâ bikšu 
kabatâ. Pretçjâ gadîjumâ fotokameras korpuss un monitors displejs var tikt bojâti.
• Uzstâdot fotokameru uz statîva, uzmanieties, lai nepieskrûvçtu skrûvi par ciešu.
• Atkarîbâ No lietotâja fiziskâ stâvokïu un veselîbas îpatnîbâm, dažs lietotâjs var 
pieredzçt niezi, izsitumus un stipru âdas kairinâjumu. Minçto simptomu gadîjumâ, 
nekavçjoties pârtrauciet fotokameras lietošanu un meklçjiet medicînisko palîdzîbu.
LED drošîbas standarts
Šî ierîce ir digitâlâ fotokamera, kas atbilst Class 1 LED produkcijas drošîbas 
standartiem (IEC60825-1).
Par produkta reìistrçšanu
Lai fotokamera kalpotu pçc iespçjas labâk, lûdzam aizpildît produkta reìistrâcijas formu, 
kas atrodama komplektâcijâ ietilpstošajâ CD-ROM diskâ vai PENTAX mâjas lapâ.
Pateicamies par sadarbîbu.
Sîkâkai informâcijai skatît PC Pievienošanas pamâcîbu (priekšçjâ daïâ apakšçjâ labâ 
puse).
e_kb466.book  Page 5  Friday, February 29, 2008  2:47 PM