Pentax Optio S12 Operating Guide (lv)

Download
59
Fotoattçlu uzòemšana
4
Uzòemot attçlu ar vairâkâm personâm, var fokusçt noteiktu personu.
Aktivizçjot Sejas Prioritâtes funkciju, nospiediet 
 taustiòu, lai izmantotu Sejas 
Atlasîtâju.
Sejas Prioritâtes funkcija ir aktivizçta, 
ja Uzòemšanas režîmâ displeja augšçjâ 
kreisajâ pusç ir redzams 
.
Ja 
 neatainojas, nospiediet 
 taustiòu, 
lai atainotos .
Lietojiet šo funkciju, lai grupas attçlâ fokusçšanai izvçlçtos atsevišíu personu.
1
Salieciet attçlu ar aktivizçtu Sejas 
prioritâtes funkciju.
Atpazîtâs sejas aptver ietvars.
Fokusç “noteiktu personu” kamçr ir nospiests 
 
taustiòš
Tiek aktivizçta Sejas prioritâtes funkcija
Sejas Atlasîtâja izmantošana
Eksponçšanas slçdzis
Kursortaustiòš
OK taustiòš
 taustiòš
36
36
12:00
12:00
36
12:00
02/26/2008
02/26/2008
02/26/2008
Face Priority icon 
(Sejas Prioritâtes funkcijas ikona)
36
36
12:00
12:00
36
12:00
02/26/2008
02/26/2008
02/26/2008
e_kb466.book  Page 59  Friday, February 29, 2008  2:47 PM