Pentax Optio S12 Operating Guide (lv)

Download
60
Fotoattçlu uzòemšana
4
2
Nospiediet taustiòu 
.
Tiek aktivizçta Sejas Atlasîtâja funkcija.
Apkârt ap fokusâ esošâs personas ietvaru 
ir izvietoti trijstûri augšâ, apakšâ, kreisajâ 
un labajâ malâs.
3
Izmantojiet kursortaustiòus 
(
2345), lai izvçlçtos personu, 
kuru vçlaties fokusçt.
4
Nospiediet taustiòu OK.
Galvenais ietvars (dzeltens) ietver seju, 
kuru vçlaties nofokusçt. 
Ar galveno ietveru atpazîtâ seja turpina bût 
atpazîta tik ilgi, kamçr tâ ir kompozîcijâ.
∗ Kad galvenais ietvars veic sejas atpazîšanu, 
ietvara trijstûri pagriežas uz ietvara vidu.
5
Nospiediet eksponçšanas slçdzi lîdz pusei.
Fokusa râmis monitorâ izgaismojas zaïâ krâsâ, ja fotokamera ir sasniegusi 
fokusu.
6
Nospiediet eksponçšanas slçdzi pilnîbâ.
Fotoattçls tiek uzòemts.
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
36
36
12:00
12:00
36
12:00
02/26/2008
02/26/2008
02/26/2008
e_kb466.book  Page 60  Friday, February 29, 2008  2:47 PM