Pentax Optio S12 Operating Guide (lv)

Download
61
Fotoattçlu uzòemšana
4
Sejas Prioritâtes Funkcija visu laiku ir aktivizçta, un nospiežot 
 taustiòu, 
notiek pârslçgšanâs starp Sejas Prioritâtes Funkciju un Sejas Atlasîšanas 
Funkciju sekojošos režîmos. 
• Auto Picture (Auto attçls)
• Natural Skin Tone (Dabîgas âdas tonis)
• Portrait (Portrets)
• Half-length Portrait (Pus-garuma Portrets)
• Kids (Bçrni)
Jûs varat arî aktivizçt vai deaktivizçt Sejas prioritâtes Funkciju un pârslçgties 
uz Sejas Atlasîšanas funkciju nospiežot 
 taustiòu citos režîmos. 
• Var atpazît lîdz pat 15 sejâm.
• Aktivizçjot Seju Atlasîtâju, sâkotnçji tiek atlasîta persona kas atrodas tuvâk 
centram, un kurai ir vislabâk saredzama seja. 
• Ja persona ir kustîbâ, vai arî tiek mainîts izkârtojums pçc sejas atlasîšanas 
ar Sejas Atlasîtâju, jûs varat vçlreiz veikt sejas atlasîšanu. 
Tâdâ veidâ jûs novçrsîsiet nepareizâs personas nofokusçšanu.
• Izmantojot Sejas Atlasîtâju izvçlçtâs personas seja atainojas kâ pirmâ 
kamçr sejas tiek palielinâtas Aplûkošanas režîmâ.
• Pârslçdzoties uz Sejas Atlasîtâju, un nospiežot OK vai uz 5 sekundçm 
neveicot nekâdas darbîbas, atlases informâcija šajâ punktâ tiek saglabâta, 
un atveras Sejas Prioritâtes funkcijas ekrâns.
• Ja Sejas Prioritâtes funkcija ir aktivizçta, fotografçšanas laikâ ir darbojas 
gan “Seju Atpazîšanas AF (Auto Fokuss)” gan “Seju Atpazîšanas AE (Auto 
Ekspozîcija)” neskatoties vai tiek izmantots uzòemšanas režîms vai Sejas 
Atlasîtâja funkcija.
• “Seju atpazîšanas AF” un “Seju atpazîšanas AE” var nedarboties, ja objekta 
seja ir daïçji aizklâta, piemçram, ar saulesbrillçm, vai ja objekts nav 
pagriezies fotokameras virzienâ.
• Sçrijfoto uzòemšanas laikâ, sejas informâcija tiek ierakstîta tikai pirmajâ 
attçlâ.
e_kb466.book  Page 61  Friday, February 29, 2008  2:47 PM