Pentax Optio S12 Operating Guide (lv)

Download
62
Fotoattçlu uzòemšana
4
Zaïajâ režîmâ iespçjams vienkârši un âtri veikt fotoattçlu uzòemšanu nospiežot 
eksponçšanas slçdzi.
 “Seju atpazîšanas AF” un “Seju atpazîšanas AE” funkcijas ir aktivizçtas Sejas 
Prioritâtes režîmâ. Pavçršot fotokameru pret objekta seju, fotokamera automâtiski 
to atpazîst un iestata fokusu un ekspozîciju.
1
Uzòemšanas režîmâ nospiediet Zaïo 
taustiòu.
Fotokamera aktivizç Zaïo režîmu.
Nospiediet Zaïo taustiòu vçlreiz, lai atgrieztos 
pie iepriekšçjâ fotokameras statusa.
2
Nospiediet eksponçšanas slçdzi lîdz 
pusei.
Fokusa râmis monitorâ izgaismojas zaïâ krâsâ, 
ja fotokamera ir sasniegusi fokusu.
3
Nospiediet eksponçšanas slçdzi pilnîbâ.
Fotoattçls tiek uzòemts.
Fotoattçlu uzòemšana Pamat režîmâ (Zaïais Režîms)
Eksponçšanas slçdzis
Green button (Zaïais taustiòš)
36
e_kb466.book  Page 62  Friday, February 29, 2008  2:47 PM