Pentax Optio S12 Operating Guide (lv)

Download
63
Fotoattçlu uzòemšana
4
Sarakstâ zemâk uzskaitîti Zaïâ režîma iestatîjumi.
• Zaïajâ režîmâ iespçjas mainît displejâ redzamo fotografçšanas 
informâcijas saturu spiežot OK/Display taustiòu.
• Zaïajâ režîmâ nav iespçjams atvçrt [A Rec.Mode] (Ierakstîšanas režîms) 
izvçlni vai Uzòemšanas režîmu paleti. Ja mçìinâsiet tâs atvçrt, displejâ 
atainosies paziòojums [Green mode must be canceled to use this function.] 
(Atceliet Zaïo režîmu lai izmantotu šo funkciju) un 
- (bloíçtu taustiòu 
ikona).
• Pârslçdzoties no Zaïâ režîma un Aplûkošanas režîmu, nospiežot taustiòu 
MENU, nav iespçjams atvçrt [H  Set-up] (Uzstâdîjums) izvçlni. 
Ja mçìinâsiet to atvçrt, displejâ atainosies paziòojums [Green mode must 
be canceled to use this function.] (Atceliet Zaïo režîmu lai izmantotu šo 
funkciju) un 
- (bloíçtu taustiòu ikona).
• Ja fotokamera tiek izslçgta Zaïajâ režîmâ, nâkamreiz to ieslçdzot tiek 
aktivizçts Zaïais režîms.
Piešíiriet Zaïajam taustiòam citas funkcijas. (1115. lpp.)
Flash mode (Zibspuldzes režîms)
Noklusçjums ir 
, (Auto). a (Flash Off (Zibspuldze 
deaktivizçta)) var tikt izvçlçts.
Drive mode (Uzòemšanas režîms)
Noklusçtais iestatîjums ir 9 (Standard (Standarta)). 
Iespçjams izvçlçties g (Self-timer (Taimeris)) 
Focus mode (Fokusa režîms)
Noklusçtais iestatîjums ir 
= (Standard (Standarta)). 
Iespçjams izvçlçties q (Macro mode (Macro režîms)) 
vai 3 (Pan focus (Panorâmas fokuss)).
Recorded Pixels (Ierakstîtie pikseïi)
Quality level (Kvalitâtes lîmenis)
D (Labâks)
White Balance (Baltâs krâsas balanss)
F (Auto)
Focusing Area (Fokusa diapazons)
J (Multi)
Focus Limiter (Fokusa ierobežotâjs)
O (Aktivizçts)
Aux.AF Light (AF palîggaisma)
O (Aktivizçts)
AE Metering (AE Mçrîšana)
[ Multi-segmenta mçrîšana
Sensitivity (Jutîba)
AUTO 800
EV Compensation (EV kompensâcija)
±0.0
Digital Zoom (Digitâlâ tâlummaiòa)
O (Aktivizçts)
Instant Review (Tûlîtçjs priekšskatîjums)
0.5sekundes
D-Range Comp. (D-Râdiusa kompozîcija)
P (Deaktivizçts)
One push PF (Viena spiediena PF)
O (Aktivizçts)
Sharpness (Asums)
 (Standard (Standarta))
Saturation (Piesâtinâjums)
 (Standard (Standarta))
Contrast (Kontrasts)
 (Standard (Standarta))
Date Imprint (Datuma izdrukâšana)
P (Deaktivizçts)
12
M
e_kb466.book  Page 63  Friday, February 29, 2008  2:47 PM