Pentax Optio S12 Operating Guide (lv)

Download
64
Fotoattçlu uzòemšana
4
b (Auto Picture (Auto attçls) režîmâ) nospiežot eksponçšanas slçdzi, 
fotokamera izvçlas vispiemçrotâko uzòemšanas režîmu no - (Normal (Normâls) 
režîms), 
A (Night Scene (Nakts ainava) režîms), q (Landscape (Ainava) 
režîms) un 
 (Portrait (Portrets) režîms).
 “Seju atpazîšanas AF” un “Seju atpazîšanas AE” funkciju aktivizçšanai ir jâbût 
aktivizçtai Sejas Prioritâtes funkcijai. Pavçršot fotokameru pret objekta seju, 
fotokamera automâtiski to atpazîst un iestata fokusu un ekspozîciju. 
Sejas Prioritâtes funkcija vienmçr ir aktivizçta Auto Attçla režîmâ. 
1
Uzòemšanas režîmâ nospiediet kursortaustiòu (3).
Atveras režîmu palete.
2
Izmantojiet kursortaustiòus 
(
2345), lai izvçlçtos 
b (Auto 
Picture (Auto attçls) režîmu).
3
Nospiediet taustiòu OK.
4
Nospiediet eksponçšanas slçdzi lîdz 
pusei.
Kad fotokamera sasniedz fokusu, fokusa râmis 
displejâ izgaismojas zaïâ krâsâ un izvçlçtâ 
režîma ikona atainojas displeja augšçjâ kreisajâ 
stûrî.
Fotoattçlu automâtiska uzòemšana 
(Auto Attçla Režîms)
Eksponçšanas slçdzis
Kursortaustiòš
OK taustiòš
Auto Picture
OK
MENU
OK
Cancel
1/160
1/160
12:00
12:00
12:00
02/26/2008
02/26/2008
36
F2.8
F2.8
1/160
F2.8
02/26/2008
e_kb466.book  Page 64  Friday, February 29, 2008  2:47 PM