Pentax Optio S12 Operating Guide (lv)

Download
65
Fotoattçlu uzòemšana
4
5
Nospiediet eksponçšanas slçdzi pilnîbâ.
Fotoattçls tiek uzòemts.
“Fotoattçlu uzòemšana” 
1
32. lpp.
• Auto attçla režîmâ ekspozîcija tiek fiksçta uz ±0.0. (1
108. lpp.
)
• Kamerai izvçloties Portreta režîmu, tiek aktivizçtas “Seju atpazîšanas AF” 
un “Seju atpazîšanas AE” funkcijas. Pavçršot fotokameras objektîvu pret 
objekta seju, fotokamera automâtiski atpazîst to un iestata fokusu 
un ekspozîciju augstas kvalitâtes uzòçmumam. (169. lpp.)
e_kb466.book  Page 65  Friday, February 29, 2008  2:47 PM