Pentax Optio S12 Operating Guide (lv)

Download
66
Fotoattçlu uzòemšana
4
R (Program (Programma) režîmâ) fotokamera automâtiski iestata 
eksponçšanas laiku un diafragmas atvçrumu fotoattçlu uzòemšanai. 
Taèu lietotâjs var iestatît citas funkcijas, piemçram, Zibspuldzes režîmu 
vai Sçrijfoto režîmu.
1
Uzòemšanas režîmâ nospiediet kursortaustiòu (3).
Atveras režîmu palete.
2
Izmantojiet kursortaustiòus (2345
lai izvçlçtos 
R (Program 
(Programma) režîmu).
3
Nospiediet taustiòu OK.
4
Iestatiet funkcijas, kuras vçlaties 
izmantot.
Sîkâku informâciju par funkciju iestatîšanu 
meklçjiet “Uzòemšanas funkciju iestatîšana” 
(91. lpp. - 121. lpp.).
5
Nospiediet eksponçšanas slçdzi lîdz pusei.
Fokusa râmis monitorâ izgaismojas zaïâ krâsâ, ja fotokamera ir sasniegusi 
fokusu.
6
Nospiediet eksponçšanas slçdzi pilnîbâ.
Fotoattçls tiek uzòemts.
Funkciju iestatîšana (Programmas režîms)
“Fotoattçlu uzòemšana” 1 32. lpp.
Eksponçšanas slçdzis
Kursortaustiòš
OK taustiòš
OK
MENU
OK
Cancel
Program
e_kb466.book  Page 66  Friday, February 29, 2008  2:47 PM