Pentax Optio S12 Operating Guide (lv)

Download
67
Fotoattçlu uzòemšana
4
Izvçlieties uzòemšanas ainavai atbilstošâko Attçla režîmu. Pieejami 11 attçlu 
režîmi.
1
Uzòemšanas režîmâ nospiediet 
kursortaustiòu (
3).
Atveras režîmu palete.
Attçla režîma iestatîšana atkarîbâ no uzòemšanas 
ainavas (Attçla režîms)
q
Landscape (Ainava)
Ïauj uzòemt ainavu fotoattçlus dabiskajâs krâsâs.
<
Flower (Ziedi)
Ïauj uzòemt ziedu fotoattçlus spilgtâs krâsâs.
z
Natural Skin Tone 
(Dabîgas âdas tonis)
Ïauj uzòemt attçlus ar vâju zibspuldzi skaistâkam dabiskas âdas 
tonim.
Portrait (Portrets)
Ïauj uzòemt portretus ar telpiskiem efektiem liekot uzsvaru 
uz fotografçjamâ objekta.
Half-length Portrait 
(Pus-garuma Portrets)
Ideâli piemçrots attçlu uzòemšanai ar cilvçkiem sâkot ar krûškurvi 
un uz augšu.
Kids (Bçrni)
Ideâli piemçrots kustîbâ esošu bçrnu uzòemšanai. 
Piešíir veselîgu izskatu.
Sport (Sports)
Ïauj uzòemt skaidrus objekta kustîbâ foto uzòçmumus ar lielu 
eksponçšanas âtrumu.
L
Surf & Snow 
(Pludmale & Sniegs)
Ïauj uzòemt fotoattçlus pret spilgtiem foniem, tâdiem, 
kâ pludmales vai sniegoti kalni.
E
Pet (Mâjdzîvnieki)
Ïauj uzòemt skaidrus Jûsu mîluïu fotoattçlus ar dabisko kažoka 
krâsas toni.
Text (Teksts)
Ïauj uzòemt skaidrus teksta vai dokumenta fotoattçlus. 
Tâpat ïauj pârvçrst krâsainu tekstu melnbaltâ vai pret krâsâs.
K
Food (Çdiens)
Ïauj uzòemt apetîti izraisoša çdiena foto uzòçmumus.
Eksponçšanas slçdzis
Kursortaustiòš
OK taustiòš
Auto Picture
OK
MENU
OK
Cancel
e_kb466.book  Page 67  Friday, February 29, 2008  2:47 PM