Pentax Optio S12 Operating Guide (lv)

Download
68
Fotoattçlu uzòemšana
4
2
Izmantojiet kursortaustiòus 
(
2345), lai izvçlçtos vajadzîgo 
režîmu.
Piemçram, izvçlieties 
q (Landscape (Ainava) 
režîmu).
3
Nospiediet taustiòu OK.
4
Nospiediet eksponçšanas slçdzi lîdz 
pusei.
Fokusa râmis monitorâ izgaismojas zaïâ krâsâ, 
ja fotokamera ir sasniegusi fokusu.
5
Nospiediet eksponçšanas slçdzi pilnîbâ.
Fotoattçls tiek uzòemts.
Attçla režîmos, Piesâtinâjums, Kontrasts, Asums, Baltâs krâsas balanss 
un AE mçrîšana tiek automâtiski atiestatîti uz to noklusçtajiem iestatîjumiem. 
Šos iestatîjumus nav iespçjams mainît.
Landscape
OK
MENU
OK
Cancel
Attçla režîmi
e_kb466.book  Page 68  Friday, February 29, 2008  2:47 PM