Pentax Optio S12 Operating Guide (lv)

Download
6
Fotokameras drošai izmantošanai ................................................................... 1
Izmantošanas laikâ ievçrojiet ........................................................................... 4
Lietošanas pamâcîbas saturs .......................................................................... 9
Îsa pamâcîba Fotokameras apgûšanai.......................................................... 10
Iesaiòojuma satura pârbaude ........................................................................ 12
Galvenâs sastâvdaïas .................................................................................... 13
Funkciju taustiòi ............................................................................................. 14
Darba uzsâkšana
15
Siksniòas pievienošana...................................................................................... 15
Fotokameras strâvas apgâde............................................................................. 16
Akumulatora ievietošana................................................................................ 16
Akumulatora izòemšana ................................................................................ 16
Akumulatora nomainîšana ............................................................................. 17
Akumulatora lâdçšana ârzemçs .................................................................... 19
Saimniecîbâ esošâs strâvas izmantošana..................................................... 21
SD atmiòas kartes ievietošana/izòemšana ....................................................... 23
Attçlu izmçrs un kvalitâte ............................................................................... 25
Videofragmentu izmçrs un kvalitâte ............................................................... 26
Initial Settings (iestatiet displeja valodu, datumu un laiku) ............................ 28
Displeja valodas iestatîšana .......................................................................... 29
Datuma un laika iestatîšana .......................................................................... 30
Âtrais starts
32
Fotoattçlu uzòemšana ........................................................................................ 32
Fotoattçlu aplûkošana ........................................................................................ 36
Fotoattçlu aplûkošana.................................................................................... 36
Iepriekšçjâ vai nâkamâ attçla aplûkošana ..................................................... 36
Pamatoperâcijas
38
Fotokameras ieslçgšana un izslçgšana ............................................................ 38
Fotokameras ieslçgšana Uzòemšanas režîmâ.............................................. 38
Fotokameras ieslçgšana Aplûkošanas režîmâ .............................................. 39
Taustiòu funkciju izmantošana.......................................................................... 40
Uzòemšanas režîms ...................................................................................... 40
Aplûkošanas režîms ...................................................................................... 41
Balss ierakstîšanas režîms ............................................................................ 43
Izvçlòu iestatîšana............................................................................................... 44
Kâ iestatît izvçlnes ......................................................................................... 44
Izvçlòu saraksts ............................................................................................. 47
Darbs ar režîmu paleti......................................................................................... 49
Kâ izmantot režîmu paleti .............................................................................. 49
Fotoattçlu uzòemšana
55
Fotoattçlu uzòemšana ........................................................................................ 55
Režîma maiòa................................................................................................ 55
Uzòemšanas režîma izvçle............................................................................ 55
Fotografçšanas informâcijas aplûkošana Uzòemšanas režîmâ .................... 55
Fotoattçlu uzòemšana izmantojot vibrâciju samazinâšanas funkciju............. 58
Fokusç “noteiktu personu” kamçr ir nospiests 
 
taustiòš ............................. 59
Fotoattçlu uzòemšana Pamat režîmâ (Zaïais Režîms).................................. 62
Fotoattçlu automâtiska uzòemšana (Auto Attçla Režîms)............................. 64
Satura râdîtâjs
e_kb466.book  Page 6  Friday, February 29, 2008  2:47 PM