Pentax Optio S12 Operating Guide (lv)

Download
69
Fotoattçlu uzòemšana
4
z (Natural Skin Tone (Dabîgas âdas tonis) režîms), 
 (Portrait (Portrets) 
režîms) un 
 (Half-length Portrait (Pus-garuma Portrets) režîms) režîmos tiek 
aktivizçtas “Seju atpazîšanas AF” un “Seju atpazîšanas AE” funkcijas. 
Pavçršot fotokameru pret objekta seju, fotokamera automâtiski to atpazîst 
un iestata fokusu un ekspozîciju. Sejas Prioritâte vienmçr ir aktivizçta šajos 
3 režîmos.
1
Uzòemšanas režîmâ nospiediet kursortaustiòu (3).
Atveras režîmu palete.
2
Izmantojiet kursortaustiòus (2345) lai izvçlçtos 
(Natural Skin Tone (Dabîgas âdas tonis) režîms).
Ja 
 (Portrait (Portrets) režîmâ) vai 
 (Half-length Portrait (Pus-garuma 
Portrets) režîmâ) tiek atainotas ikonas, izvçlieties vienu, un nospiediet OK taustiòu.
3
Nospiediet taustiòu OK.
Atainojas izvçlçtâ ikona.
Cilvçku fotografçšana (Dabiska âdas toòa Režîms/Portreta Režîms/
Pus-auguma Portreta Režîms)
z
Natural Skin Tone 
(Dabîgas âdas tonis)
Ïauj uzòemt attçlus ar vâju zibspuldzi skaistâkam dabiskas 
âdas tonim.
Portrait (Portrets)
Ïauj uzòemt portretus ar telpiskiem efektiem liekot uzsvaru 
uz fotografçjamâ objekta.
Half-length Portrait 
(Pus-garuma Portrets)
Ïauj uzòemt skaistâkus pus auguma portreta attçlus.
Eksponçšanas slçdzis
Kursortaustiòš
OK taustiòš
Portrait
Half-length Portrait
Natural Skin Tone
Natural Skin Tone
Natural Skin Tone
Portrait
Half-length Portrait
OK
OK
OK
MENU
Cancel
Cancel
e_kb466.book  Page 69  Friday, February 29, 2008  2:47 PM