Pentax Optio S12 Operating Guide (lv)

Download
70
Fotoattçlu uzòemšana
4
4
Nospiediet kursortaustiòu (23) lai izvçlçtos 
 (Portrait 
(Portrets) režîmu), z (Natural Skin Tone (Dabîgas âdas tonis) 
režîmu) vai 
(Half-length Portrait (Pus-garuma Portrets) 
režîmu).
5
Nospiediet taustiòu OK.
Fotokamera ir sagatavota fotoattçlu 
uzòemšanai izvçlçtajâ režîmâ.
Kad fotokamera atpazîst objekta seju, 
uz tâs parâdâs dzeltens fokusa râmis. 
Râmja izvietojums un izmçrs mainâs 
fotokamerai turpinot fokusçt kustîbâ 
esošo objektu.
6
Nospiediet eksponçšanas slçdzi lîdz pusei.
Fokusa râmis monitorâ izgaismojas zaïâ krâsâ, ja fotokamera ir sasniegusi 
fokusu.
Izmantojot Sejas Prioritâti Pus-auguma Portreta režîmâ, automâtiski tiek 
mainîts fokusa objektîva attâlums lai atainotu fotografçšanas lauku. 
7
Nospiediet eksponçšanas slçdzi pilnîbâ.
Fotoattçls tiek uzòemts.
“Data being processed” (notiek datu apstrâde) ziòojums var atainoties Dabiskâ 
Âdas toòa režîmâ. Kad dabiskâ âdas toòa apstrâde ir pabeigta, atainojas 
normâlais uzòemšanas ekrâns.
• Ja fotokamera neatpazîst objekta sejas novietojumu, fotokamera fokusç 
izmantojot normâlo fokusçšanu (Daudzkârtçjs).
• “Seju atpazîšanas AF” un “Seju atpazîšanas AE” var nedarboties, ja objekta 
seja ir daïçji aizklâta, piemçram, ar saulesbrillçm, vai ja objekts nav 
pagriezies fotokameras virzienâ.
• AE mçrîšanas režîms tiek fiksçts uz Multi-segmenta mçrîšanu.
• Izvçloties Auto attçla režîmu, fotokamera automâtiski pârslçdzas uz Portreta 
režîmu un tiek aktivizçta “Seju atpazîšanas AF” un “Seju atpazîšanas AE” 
funkcija.
• Programmatûras atveidojums ir neefektîvs, ja sejas atpazîšanas funkcija 
(53. lpp.) nedarbojas Dabiskâ Âdas Toòa režîmâ.
• Sarkano acu samazinâšana automâtiski tiek veikta izmantojot Sejas 
Atpazîšanu Dabiskâ Âdas Toòa režîmâ, Portreta režîmâ, vai Pus-auguma 
portreta režîmâ ar zibspuldzes režîma iestatîjumu “aktivizçts” vai uz Auto.
• Ierakstâmo attçlu izmçrs ir nofiksçts uz h Pus-auguma Portreta režîmâ.
02/26/2008
02/26/2008
02/26/2008
38
38
38
14:25
14:25
14:25
e_kb466.book  Page 70  Friday, February 29, 2008  2:47 PM