Pentax Optio S12 Operating Guide (lv)

Download
71
Fotoattçlu uzòemšana
4
C (Kids (Bçrni) režîms) ir ideâli piemçrots kustîbâ esošu bçrnu uzòemšanai. 
Attçliem ir piešíirts veselîgs izskats. “Seju atpazîšanas AF” un “Seju atpazîšanas 
AE” funkcijas ir aktivizçts. Pavçršot fotokameru pret objekta seju, fotokamera 
automâtiski to atpazîst un iestata fokusu un ekspozîciju.
Sejas Prioritâtes funkcija vienmçr ir aktivizçta Bçrnu režîmâ.
1
Uzòemšanas režîmâ nospiediet kursortaustiòu (3).
Atveras režîmu palete.
2
Izmantojiet kursortaustiòu (2345
lai izvçlçtos 
C (Kids (Bçrni) režîms).
3
Nospiediet taustiòu OK.
Kad fotokamera atpazîst objekta seju, 
uz tâs parâdâs dzeltens fokusa râmis. 
Râmja izvietojums un izmçrs mainâs 
fotokamerai turpinot fokusçt kustîbâ 
esošo objektu.
4
Nospiediet eksponçšanas slçdzi lîdz pusei.
Fokusa râmis monitorâ izgaismojas zaïâ krâsâ, ja fotokamera ir sasniegusi 
fokusu.
5
Nospiediet eksponçšanas slçdzi pilnîbâ.
Fotoattçls tiek uzòemts.
Bçrnu Attçlu uzòemšana (Bçrnu režîms)
Eksponçšanas slçdzis
Kursortaustiòš
OK taustiòš
K i d s
OK
MENU
OK
Cancel
02/26/2008
02/26/2008
02/26/2008
38
38
38
14:25
14:25
14:25
e_kb466.book  Page 71  Friday, February 29, 2008  2:47 PM