Pentax Optio S12 Operating Guide (lv)

Download
72
Fotoattçlu uzòemšana
4
• “Seju atpazîšanas AF” un “Seju atpazîšanas AE” var nedarboties, 
ja objekta seja ir daïçji aizklâta, piemçram, ar saulesbrillçm, vai ja objekts 
nav pagriezies fotokameras virzienâ.
• AE mçrîšanas režîms tiek fiksçts uz Multi-segmenta mçrîšanu.
• Bçrnu režîmâ tiek aktivizçta automâtiskâ AF izsekošanas funkcija. 
Fotokamera nepârtrauc objekta fokusçšanu pat tad, ja eksponçšanas 
slçdzis tiek nospiests lîdz pusei.
• Sarkano acu efekta novçršanas funkcija tiek automâtiski veikta izmantojot 
seju atpazîšanas funkciju Bçrnu režîmâ ar zibspuldzes režîma iestatîjumu 
uz Auto vai Flash On Zibspuldze aktivizçta.
e_kb466.book  Page 72  Friday, February 29, 2008  2:47 PM