Pentax Optio S12 Operating Guide (lv)

Download
73
Fotoattçlu uzòemšana
4
1
Uzòemšanas režîmâ nospiediet kursortaustiòu (3).
Atveras režîmu palete.
2
Izmantojiet kursortaustiòus (2345) lai izvçlçtos 
 (Sport (Sports) režîms).
Ja iepriekš izvçlçts 
i (Surf & Snow (Pludmale & Sniegs) režîms) režîms, 
Režîmu paletç atainojas 
. Tad izvçlieties 
 (Surf & Snow (Pludmale & 
Sniegs) režîmu).
3
Nospiediet taustiòu OK.
Atainojas izvçlçtâ ikona.
4
Nospiediet kursortaustiòu (23), lai izvçlçtos 
 (Sport 
(Sports) režîmu) vai 
i (Surf & Snow (Pludmale & Sniegs) 
režîmu).
Sporta un atpûtas aktivitâšu attçlu uzòemšana (Sporta režîms/Pludmales 
& Sniega režîms)
Sport (Sports)
Ïauj uzòemt objektus âtrâ kustîbâ.
i
Surf & Snow 
(Pludmale & Sniegs)
Ïauj uzòemt attçlus ar tâdu žilbinošu fonuj kâ okeâna pludmale 
vai sniegotie kalni
Eksponçšanas slçdzis
Kursortaustiòš
OK taustiòš
Surf & Snow
Sport
OK
OK
OK
Surf & Snow
Sport
MENU
Cancel
Cancel
Cancel
e_kb466.book  Page 73  Friday, February 29, 2008  2:47 PM