Pentax Optio S12 Operating Guide (lv)

Download
74
Fotoattçlu uzòemšana
4
5
Nospiediet taustiòu OK.
Fotokamera ir sagatavota fotoattçlu uzòemšanai 
izvçlçtajâ režîmâ.
6
Nospiediet eksponçšanas slçdzi lîdz pusei.
Fokusa râmis monitorâ izgaismojas zaïâ krâsâ, ja fotokamera ir sasniegusi 
fokusu.
7
Nospiediet eksponçšanas slçdzi pilnîbâ.
Fotoattçls tiek uzòemts.
• Fiksçtie Baltuma Balansa, AE Mçrîšanas, Piesâtinâjuma, Kontrasta, 
un Asuma iestatîjumi katram režîmam ir pastâvîgi un nevar tikt mainîti. 
• Sporta režîmâ, zibspuldzi nevar izmantot, AF gaisma ir deaktivizçta, 
un AF lauks ir iestatîts automâtiskai AF meklçšanai, bet šos iestatîjumus 
var mainît.
02/26/2008
02/26/2008
02/26/2008
38
38
38
14:25
14:25
14:25
e_kb466.book  Page 74  Friday, February 29, 2008  2:47 PM