Pentax Optio S12 Operating Guide (lv)

Download
75
Fotoattçlu uzòemšana
4
E (Pet (Mâjdzîvnieki) režîmâ) iespçjams uzòemt Jûsu mîluïu foto attçlus 
ar dabiskâm apspalvojuma krâsâm. Izvçlieties atbilstošu ikonu atkarîbâ no tâ, 
kâdâ krâsâ ir Jûsu mîlulis (tuvâk melnai vai baltai, vai pa vidu).
1
Uzòemšanas režîmâ nospiediet kursortaustiòu (3).
Atveras režîmu palete.
2
Izmantojiet kursortaustiòus (2345) lai izvçlçtos 
E (Pet (Mâjdzîvnieki) režîmu).
3
Nospiediet taustiòu OK.
Atveras mâjdzîvnieku režîma izvçles logs.
4
Izmantojiet kursortaustiòus (23
lai izvçlçtos 
E
F
FH
G
 vai 
G.
Ir divi mâjdzîvnieku ikonu veidi: suòi un kaíi.
Suòa vai kaía ikonas izvçle neietekmç rezultâtâ 
iegûstamos attçlus. Izvçlieties kuru vien vçlaties.
5
Nospiediet taustiòu OK.
Vajadzîgais Mâjdzîvnieku režîms ir iestatîts 
un fotokamera ir sagatavota fotoattçlu uzòemšanai.
6
Nospiediet eksponçšanas slçdzi lîdz 
pusei.
Fokusa râmis izgaismojas zaïâ krâsâ, ja objekts 
atrodas fokusâ.
7
Nospiediet eksponçšanas slçdzi 
pilnîbâ.
Fotoattçls tiek uzòemts.
Mâjdzîvnieku fotografçšana (Pet Mode)
Izvçloties Mâjdzîvnieku vai Sporta režîmu, tiek aktivizçta automâtiskâ 
AF izsekošanas funkcija un fotokamera nepârtrauc kustîbâ esošâ objekta 
fokusçšanu pat ja eksponçšanas slçdzis tiek nospiests lîdz pusei.
Eksponçšanas slçdzis
Kursortaustiòš
OK taustiòš
OK
OK
OK
MENU
Cancel
Cancel
Cancel
38
38
38
14:25
14:25
14:25
02/26/2008
02/26/2008
02/26/2008
e_kb466.book  Page 75  Friday, February 29, 2008  2:47 PM