Pentax Optio S12 Operating Guide (lv)

Download
76
Fotoattçlu uzòemšana
4
Šis režîms ïauj uzòemt skaidrus teksta dokumentu fotoattçlus. Šis režîms noder 
svarîgu dokumentu digitâlo kopiju izveidošanai vai teksta salasâmîbas 
uzlabošanai.
1
Uzòemšanas režîmâ nospiediet kursortaustiòu (3).
Atveras režîmu palete.
2
Izmantojiet kursortaustiòus (2345) lai izvçlçtos 
 (Text (Teksts) režîms).
3
Nospiediet taustiòu OK.
Atveras Teksta režîma izvçles logs.
4
Izmantojiet kursortaustiòus(23
lai 
izvçlçtos , , , .
Spiediet kursortaustiòus (45), lai iestatîtu kontrastu.
5
Nospiediet taustiòu OK.
Vajadzîgais teksta režîms tiek aktivizçts 
un fotokamera ir sagatavota fotoattçlu 
uzòemšanai.
6
Nospiediet eksponçšanas slçdzi 
lîdz pusei.
Fokusa râmis izgaismojas zaïâ krâsâ, 
ja objekts atrodas fokusâ.
7
Nospiediet eksponçšanas slçdzi pilnîbâ.
Fotoattçls tiek uzòemts.
Teksta dokumentu uzòemšana (Teksta režîms)
Krâsa
Tiek saglabâtas oriìinâlâs teksta krâsas.
Negatîvas krâsâs
Teksta krâsas tiek pârvçrstas pretkrâsâs.
B&W (Melnbalts)
Krâsains teksts tiek pârvçrts melnbaltâ.
Neg. B&W (Negatîvs melnbaltais) Melnbalts teksts tiek pârvçrsts pretkrâsâs.
OK
OK
OK
MENU
Cancel
Text Contrast
Text Contrast
Text Contrast
38
38
38
14:25
14:25
14:25
02/26/2008
02/26/2008
02/26/2008
e_kb466.book  Page 76  Friday, February 29, 2008  2:47 PM