Pentax Optio S12 Operating Guide (lv)

Download
77
Fotoattçlu uzòemšana
4
Uzòemiet tumšu ainavu fotoattçlus, piemçram, nakts ainavas, 
ar atbilstošiem iestatîjumiem.
1
Uzòemšanas režîmâ nospiediet kursortaustiòu (3).
Atveras režîmu palete.
2
Izmantojiet kursortaustiòus 
(
2345), lai izvçlçtos 
A
 (Night 
Scene (Nakts ainava) režîms).
3
Nospiediet taustiòu OK.
4
Nospiediet eksponçšanas slçdzi lîdz 
pusei.
Fokusa râmis monitorâ izgaismojas zaïâ krâsâ, 
ja fotokamera ir sasniegusi fokusu.
5
Nospiediet eksponçšanas slçdzi pilnîbâ.
Fotoattçls tiek uzòemts.
Tumši ainavu uzòemšana (Nakts ainavu režîms)
Kopçjais saglabâšanas laiks palielinâs, ja attçls tiek uzòemts ar lçnu 
eksponçšanas âtrumu (aptuveni 1/4 sekundes vai lçnâks), jo tiek aktivizçta 
trokšòu samazinâšanas funkcija.
Uzòemot tumšu ainavu attçlus, eksponçšana palçninâs. Šajos apstâkïos 
iespçjamas fotokameras svârstîbas. Novçrsiet svârstîbu iespçju, 
un uzòemiet attçlus izmantojot fotokameras statîvu vai citu stabilu virsmu.
Eksponçšanas slçdzis
Kursortaustiòš
OK taustiòš
Night Scene
OK
MENU
OK
Cancel
e_kb466.book  Page 77  Friday, February 29, 2008  2:47 PM