Pentax Optio S12 Operating Guide (lv)

Download
78
Fotoattçlu uzòemšana
4
 (Digital SR) režîms ïauj iestatît augstâku jutîbas lîmeni nekâ citos režîmos, 
lai samazinâtu fotokameras svârstîbas un miglainîbu. Eksponçšanas laiks 
un diafragmas atvçrums tiek automâtiski iestatîti atkarîbâ no iestatîtâs jutîbas 
vçrtîbas. Izmantojiet režîmu apstâkïos, kad fotokameras svârstîbas vai 
miglainîba ir nenovçršami.
1
Uzòemšanas režîmâ nospiediet kursortaustiòu (3).
Atveras režîmu palete.
2
Izmantojiet kursortaustiòus 
(
2345), lai izvçlçtos 
 (Digital SR 
režîms).
3
Nospiediet taustiòu OK.
4
Nospiediet eksponçšanas slçdzi lîdz 
pusei.
Fokusa râmis monitorâ izgaismojas zaïâ krâsâ, 
ja fotokamera ir sasniegusi fokusu.
5
Nospiediet eksponçšanas slçdzi pilnîbâ.
Fotoattçls tiek uzòemts.
Fotokameras vibrâciju un miglainîbas efekta 
novçršana attçliem (Digitâlais stabilizçšanas 
sistçmas režîms)
• Ierakstîto pikseïu iestatîjums tiek fiksçts uz 5M un to nav iespçjams mainît.
• Digital SR režîmâ, jutîbu var iestatît uz 3200. Izmantojot auto iestatîjumus, 
jutîba automâtiski tiek iestatîta diapazonâ no 64 lîdz 1600. (1106. lpp.)
Eksponçšanas slçdzis
Kursortaustiòš
OK taustiòš
Digital SR
OK
OK
MENU
Cancel
e_kb466.book  Page 78  Friday, February 29, 2008  2:47 PM